Logo MARR
Szukaj
Close this search box.

FAQ - nabór 1

Celem przedsięwzięcia realizowanego przez MŚP jest dywersyfikacja lub zmiana profilu dotychczasowej działalności MŚP prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, czyli w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce, zwiększające odporność na sytuacje kryzysowe.

O wsparcie mogą starać się jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura. O przynależności do branży decyduje kod PKD działalności ujawniony w dokumentach rejestrowych przedsiębiorcy.

O wsparcie na realizację przedsięwzięć MŚP mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora HoReCa, turystyka lub kultura, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 % liczony rok do roku. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku musi prowadzić działalność gospodarczą w sektorze HoReCa, turystyka lub kultura oraz potwierdzić, że na dzień 31 grudnia 2019 lub najpóźniej od 20 marca 2020 r. prowadził działalność gospodarczą w sektorze (HoReCa), turystyka, kultura.

Dla każdego z pięciu regionów został wybrany w konkursie jeden Operator działający w skali danego regionu obejmującego kilka województw, zgodnie z podziałem:

 • Region 1 – województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie,
 • Region 2 – województwa mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie,
 • Region 3 – województwa lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie,
 • Region 4 – województwa łódzkie, opolskie, śląskie,
 • Region 5 – województwa dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest Operatorem regionu numer 3.

Pomoc finansowa na realizację całego przedsięwzięcia w ramach Inwestycji stanowi wsparcie na pokrycie kosztów:

– inwestycji w projektowanie i produkcję swoich towarów i usług, takich jak:

  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
  • roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,
  • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu/ponownego wykorzystania odpadów oraz wdrożenia rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,
  • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku
   z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów w sektorze, w którym prowadzona jest działalność oraz

– podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, lub

– usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Wsparcie na realizację przedsięwzięcia MŚP jest udzielane w ramach pomocy de minimis.  

Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, iż w latach 2020 lub 2021 odnotował spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 %, liczonych rok do roku.

Wnioskodawca spełnia warunek jeżeli wykazał spadek obrotów w latach:

1)  rok 2020 do roku 2019 albo

2)  rok 2021 do roku 2019 (tylko, jeśli działalność przedsiębiorcy w 2020 roku była zawieszona przez co najmniej 6 miesięcy) albo

3) rok 2021 do roku 2020.

Nie, podatek VAT nie może zostać objęty dofinansowaniem w ramach naboru KPO HoReCa, niezależnie od tego, czy przedsiębiorca ma prawo do jego odzyskania.

Nie,  wsparcie przedsięwzięcia MŚP jest udzielane w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia MŚP.

Maksymalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie MŚP wynosi 540 000,00 zł. Minimalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie MŚP wynosi 50 000,00 zł.  Maksymalna intensywność wsparcia przedsięwzięcia MŚP nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowalnych.

Kwota środków dla regionu przeznaczonych na wsparcie przedsięwzięć MŚP w naborze wynosi 245 796 144,00 zł.

Powyższa kwota została podzielona na województwa w następujący sposób:

 • dla województwa lubelskiego – 42 433 462,00 zł ,
 • dla województwa małopolskiego – 128 523 259,00 zł,
 • dla województwa podkarpackiego – 48 670 083,00 zł,
 • dla województwa świętokrzyskiego – 26 169 340,00 zł.

Wnioski będzie można składać wyłącznie w postaci elektronicznej przez Lokalny System Informatyczny PARP.

Tak, wniosek będzie dostępny w systemie LSI od dnia uruchomienia naboru tj. od dnia 6 maja br.

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku musi prowadzić działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura oraz spełniać łącznie następujące warunki:

 1) według stanu na 31 grudnia 2019 r. lub najpóźniej od dnia 20 marca 2020 r. Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura*;

 2) w okresie od 20 marca 2020 r. do 15 maja 2022 r.  Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, nieprzerwanie przez co najmniej 6 następujących po sobie miesięcy .

*O wsparcie mogą ubiegać się Wnioskodawcy, których działalność gospodarcza była zawieszona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 19 marca 2020 r. pod warunkiem, że są spełnione warunki opisane w pkt 1) i 2). Do złożenia wniosku uprawnieni są wyłącznie przedsiębiorcy MŚP, których ujawniona w dokumentach rejestrowych działalność gospodarcza jest określona kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (kod PKD) wskazanym w załączniku do Regulaminu wyboru. O przynależności do branży decyduje kod PKD działalności ujawniony w dokumentach rejestrowych przedsiębiorcy (odpowiednio w KRS lub w CEIDG lub – tylko w przypadku spółek cywilnych – w bazie internetowej REGON). Dla spełnienia powyższych warunków prowadzona działalność gospodarcza w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, określona kodem PKD ujawnionym w dokumencie rejestrowym musi być działalnością wiodącą (przeważającą).

Prowadzona działalność gospodarcza w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, określona kodem PKD ujawnionym w dokumencie rejestrowym musi być działalnością wiodącą (przeważającą). Kod PKD ujawniony w dokumencie rejestrowym jako główny/wiodący musi być zgodny z Listą kodów PKD załączoną w dokumentacji konkursowej.

W przypadku udokumentowania przeprowadzenia rozeznania rynku należy przedstawić informacje w zakresie sposobu: kalkulacji poszczególnych wydatków w odniesieniu do każdego rodzaju wydatku, w tym podania kosztu jednostkowego i szacowanej liczby jednostek oraz przeprowadzenia rozeznania rynku i wskazania źródeł danych (np. oferty), na podstawie których określono kwoty poszczególnych wydatków.

Inwestycja A1.2.1 KPO jest kierowana do przedsiębiorstw MŚP, które prowadziły i prowadzą działalność gospodarczą określoną odpowiednim kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (dalej: kod PKD) i potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru. Lista kodów PKD stanowi załącznik do Regulaminu naboru Przedsięwzięć MŚP i jest dostępny na stronie https://horeca.marr.pl/ w zakładce Dokumenty.

Zaświadczenia stanowią dokumenty niezbędne do podpisania umowy i będą składane przed jej podpisaniem. Na etapie wniosku Wnioskodawca składa stosowne oświadczenia. 

Okres realizacji przedsięwzięcia MŚP nie może wykraczać poza datę 31 stycznia 2026 r.

Założony we wniosku okres realizacji przedsięwzięcia MŚP nie może być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia MŚP.

Tak, wsparcie na realizację przedsięwzięcia MŚP jest udzielane w ramach pomocy de minimis.

Dywersyfikacja działalności nie może prowadzić do rezygnacji przez MŚP z działalności w sektorach: hotelarstwa, gastronomii (HoReCa), turystyki, kultury, zgodnie z listą kodów PKD stanowiących załącznik do Regulaminu naboru Przedsięwzięć MŚP.

Tak, kod PKD musi być kodem przeważającej działalności. Kod PKD, który Wnioskodawca wykazuje we wniosku musi być ujawniony we właściwym rejestrze (KRS, CEIDG, a dla spółek cywilnych pomocniczo REGON).

W przypadku braku wskazania w dokumencie rejestrowym przeważającej działalności gospodarczej kryterium formalne nie zostanie spełnione.

Zgodnie z kryterium formalnym A.1 „W przypadku działalności, dla której przepisy prawa ustanawiają obowiązek rejestracji/wpisu do ewidencji właściwych dla takiej działalności organizacji, do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie tego wymogu np.: jeżeli Wnioskodawca prowadzący działalność w branży turystycznej posiada wymienioną w dokumencie rejestrowym działalność PKD: 79.12.Z lub 79.11. B, jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie wpisu do rejestru organizatorów turystyki lub dokumentu poświadczającego brak konieczności uzyskania takiego wpisu. Podobnie Wnioskodawca, który prowadzi usługi hotelarskie, jest zobowiązany do przedłożenia wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 38 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz o usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. 2023 poz. 1944”.

W ramach tego kryterium badane jest czy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w sektorze HoReCa. Intencją powyższego zapisu jest dodatkowe potwierdzenie przynależności do branży HoReCa, dla której dodatkowe przepisy nakładają obowiązek rejestracji do odpowiednich ewidencji.  Jeśli Wnioskodawca we wniosku wskaże, że prowadzi działalność w branży,  co do której wymagany jest wpis do rejestru to należy taki dokument przedstawić lub załączyć dokument poświadczający o braku konieczności uzyskania takiego wpisu.

Drugim kryterium formalnym jest A.4 „Wnioskodawca posiada prawa i pozwolenia niezbędne do realizacji przedsięwzięcia MŚP”.

Wnioskodawca wprowadza w odpowiedniej części wniosku informacje dotyczące pozwoleń i praw na realizację przedsięwzięcia MŚP, które są badane w ramach kryterium A4.

Przykładowo, jeśli Wnioskodawca aktualnie prowadzi hotel to zgodnie z  zapisem „Wnioskodawca, który prowadzi usługi hotelarskie, jest zobowiązany do przedłożenia wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 38 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich…” powinien przestawić właściwy dokument dla oceny kryterium A1.

Jeśli realizacja przedsięwzięcia dotyczy innej działalności (dodatkowej, rozszerzonej), w której nie są wymagane pozwolenia, to w powyższym polu we wniosku uzasadnia tę okoliczność dla oceny kryterium A4.

Za rozpoczęcie prac nad projektem uznaje się dzień rozpoczęcia robót budowlanych związanych z inwestycją lub dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia środków trwałych lub usług doradczych i szkoleniowych (np. zawarcie umowy z dostawcą/wykonawcą) lub innego zobowiązania, które sprawia, że przedsięwzięcie staje się nieodwracalne, zależnie od tego, co nastąpi pierwsze.

Nie. Wyjątkiem jest sytuacja gdy działalność przedsiębiorcy w 2020 roku była zawieszona przez co najmniej 6 miesięcy. Nie można porównać obrotów za rok 2019 do roku 2021 jeśli działalność gospodarcza nie była zawieszona w 2020 przez przynajmniej 6 miesięcy.

Nie.  Zielona Transformacja  musi mieć związek z celem projektu, musi wpływać na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności. Dzięki temu ma bezpośredni związek z przedsięwzięciem MŚP, zgodnie z §5 ust. 10 lit. C Regulaminu wyboru przedsięwzięć.

Wydatek, bez którego projekt może być skutecznie zrealizowany i osiągnąć swoje cele nie jest kwalifikowany.

W przypisie do kryterium A.1., że kod PKD działalności gospodarczej ujawniony w dokumencie rejestrowym musi być ustalony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885, z 2009 r. nr 59, poz. 489, z 2017 r. poz. 2440 oraz z 2020 r. poz. 1249). Jeśli firma nie zaktualizowała kodu PKD w dokumencie rejestrowym od czasu wejścia w życie ww. rozporządzenia, to nie może spełnić kryterium A.1.

Spadek obrotów dotyczy całej działalności. Spadek obrotów należy rozumieć jako spadek przychodów ze sprzedaży towarów, produktów lub usług w ujęciu wartościowym. Wartość obrotów należy wykazać w sposób właściwy dla danego podmiotu zgodnie z Instrukcja wypełniania wniosku o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem.

Trzeba będzie dostarczyć zaświadczenia dla wszystkich członków zarządu i dla samej osoby prawnej, jako podmiotu odpowiadającemu reglamentacji przepisów o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych.

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży hotelarstwo, gastronomia (HoReCA), turystyka i kultura. Jeśli fundacja/stowarzyszenie spełnia kryteria dostępu może ubiegać się o wsparcie. Fundacja/stowarzyszenie musi jednak figurować w KRS w rejestrze przedsiębiorców.

Nie. Zgodnie z Kryteriami wyboru przedsięwzięć MŚP działalność określona właściwym kodem PKD musi być działalnością wiodącą (przeważającą). Jeśli nie ma wpisu w dokumencie rejestrowym przeważającej działalności, kryterium nie zostanie spełnione.

Klasyfikacji dokonujemy w oparciu o Ustawę o rachunkowości zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych.

Kompletowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy objęcia przedsięwzięcia MŚP wsparciem:

Tak. Dokumenty należy podpisać zgodnie ze sposobem reprezentacji, zeskanować i umieścić w systemie, a następnie dostarczyć do Operatora lub partnerów w wersji papierowej.

Nie. Dla prokurenta nie ma konieczności dostarczania zaświadczenia o niekaralności.

Należy dostarczyć zaświadczenie dla wszystkich wspólników spółki cywilnej.

– w związku z tym, że w projekcie mamy wyłącznie refundację, nie ma konieczności otwierania dedykowanego rachunku bankowego. Ważne jest jednak, aby przedsiębiorca wykonywał obowiązek określony w § 4 ust. 18 umowy, gdzie zapisano „Przedsiębiorca prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową wydatków Przedsięwzięcia MŚP w sposób przejrzysty i rzetelny, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Przedsięwzięciem MŚP. Dokumenty księgowe powinny zostać oznaczone zgodnie z zasadami określonymi w Przewodniku kwalifikowalności wydatków, który stanowi załącznik nr 5 do Umowy.”

Tak, w przypadku konieczności poprawy dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o powierzenie grantu firma zostanie wezwana do uzupełnień.

Nie jest wymagana forma aktu notarialnego, wystarczy zwykła forma pisemna dla pełnomocnictwa (podpisana podpisem własnoręcznym lub elektronicznie – podpisem kwalifikowanym przez mocodawców). Należy doręczyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez mocodawców.

Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa – oferta dla przedsiębiorców pobierz

Zachęcamy również do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami na stronie PARP: przejdź

Skip to content